چيدن محبوبه‌های شب را، تنها به باد ياد خواه&# PDF

by سید علی صالحی مَلِکا ...! شب‌زنده‌دارِ بی‌دليل! اکنون موسمی ديگر از هزاره‌ی من و شماست، و من تا رهايیِ تمام زنانِ زمين، زنده می‌مانم و همچنان ترانه خواهم خواند. اکنون ديده فروبند، وقت، وقتِ من است

Book tags: چيدن محبوبه‌های شب را، تنها به باد ياد خواه&# pdf, download, pdf, سید علی صالحی

Download PDF چيدن محبوبه‌های شب را، تنها به باد ياد خواه&#

Files:

FilenameFormatSize
1670161015831606.pdfPDF6.3 Mb
1670161015831606.epubePub5.67 Mb
1670161015831606.torrenttorrent0.08 Mb

Read also